Promovendus: De temporele dynamiek van team coping in stressvolle situaties

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Afdeling Psychologie

Publicatiedatum
12 april 2017
Opleidingsniveau
Master's degree
Salarisindicatie
€2.191 tot €2.801 bruto per maand
Sluitingsdatum
12 mei 2017
Functieomvang
38 uur per week
Vacaturenummer
17-185

De afdeling psychologie is onderdeel van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Onderzoek en onderwijs zijn georganiseerd rondom zes programmagroepen: Brein en Cognitie, Ontwikkelingspsychologie, Klinische Psychologie, Psychologische Methodenleer, Sociale Psychologie, en Arbeids- en Organisatiepsychologie. Het onderzoeksinstituut psychologie heeft een van de grootste onderzoekslaboratoria in Nederland, met beschikking over een groepslab, eye-tracking, fMRI, en EEG apparatuur, en een variëteit aan fysiologische labs, en software pakketten. De psychologie afdeling van de UvA heeft op de QS World University Rankings de hoogste ranking van alle psychologie afdelingen in continentaal Europa.

De afdeling A&O psychologie doet innovatief empirisch onderzoek naar:

 1. individuale aanpassing, self-regulatie, en gedrag (bijv. career adaptability, motivatie, besluitvorming, creativiteit);
 2. regulatieprocessen in groepen en prestatie (bijv. leiderschap, macht, conflict en onderhandelen, team innovatie, besluitvorming), en
 3. interacties tussen regulatieprocessen op individueel en groepsniveau (bijv. de interactie tussen organisatiecultuur, leiders, groepen, en individuen).

De A&O psychologiegroep bestaat op dit moment uit 22 hoogleraren, universitair docenten, universitair hoofddocenten, en docenten, 5 promovendi, en 1 postdoc.

Een deel van de werkzaamheden (ongeveer 50%) wordt uitgevoerd bij TNO, locatie Soesterberg, afdeling Human Behaviour and Organisational Innovations. Het promotieonderzoek sluit aan bij onderzoeksprogramma’s van deze afdeling, en de mogelijkheid bestaat om ten behoeve van het promotieonderzoek in deze programma’s mee te draaien.

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Zo’n 3000 medewerkers werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen wordt gewerkt aan nieuwe kennis, betere producten en heldere adviezen over beleid en processen. De afdeling Human Behaviour & Organisational Innovations ontwikkelt en past kennis toe op het gebied van sociale innovatie. De focus ligt onder meer op interventies voor gedragsverandering en de (online) manieren voor samenwerking in coalitie. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar veerkracht en duurzame inzetbaarheid van professionals. Het promotieonderzoek zal aansluiten bij deze programma’s.

Werkzaamheden

In samenwerking met TNO zoekt de afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie (A&O) een promovendus/promovenda voor onderzoek naar de temporele dynamiek van en interactie in teams tijdens onverwachte gebeurtenissen en situaties.

Onderzoek naar coping heeft zich met name gericht op individuele coping (omgaan met) en reacties op stressvolle situaties (e.g., Connor-Smith & Flachsbart, 2007; Matud, 2004). Het omgaan met stressvolle situaties doen individuen echter vaak niet alleen. Met name in teams waarin teamleden afhankelijk van elkaar zijn, zullen de teamleden elkaar beïnvloeden in hoe ze een stressvolle situatie waarnemen en hoe ze met deze situatie omgaan. De verwachting is dat er in teams tussen teamleden 'coping besmetting' plaatsvindt, doordat de teamleden elkaars emoties en gedragsmatige reacties overnemen. Deze besmetting zou kunnen resulteren in een 'emergent team coping' proces. Tot dusver is er nog geen onderzoek naar dit concept.

In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe binnen teams, over tijd, emergent team coping ontstaat, en onder welke omstandigheden dit tot effectieve of minder effectieve omgang met stressvolle situaties leidt. Meer kennis over hoe teams omgaan met stressvolle omstandigheden en welke factoren bijdragen aan effectieve coping en ineffectieve coping is van groot belang voor professionele teams werkzaam in hoog-risico beroepen (bijv. bij de politie, defensie, eerste hulp).

In bestaand onderzoek wordt coping vaak gemeten op individueel niveau en door middel van zelf-rapportage. In dit project zal er echter gebruik worden gemaakt van gedragsobservaties en fysiologische metingen. Meer specifiek zal dit onderzoek zich richten op de dynamiek over tijd van emotionele en gedragsmatige reacties tussen teamleden op stressvolle omstandigheden. De nadruk ligt op teams in hoog-risico beroepen die snel moeten kunnen reageren op stressvolle situaties. Bovendien wordt in deze beroepen steeds vaker samengewerkt in tijdelijke of ad-hoc teams wat de samenwerking onder druk zet.

Op basis van kwantitatieve inzichten in de gedrags- en emotionele dynamiek van emergent team coping beoogt het onderzoek expliciet kennis op te leveren die toepasbaar is in de praktijk. De opgedane kennis dient gepubliceerd te worden middels internationale tijdschriftartikelen en een proefschrift.

Profiel

 • Een (bijna) afgeronde wetenschappelijke opleiding psychologie of aanverwante sociaal wetenschappelijke opleiding, bij voorkeur een (Research) Master in Sociale of Arbeids- & Organisatiepsychologie;
 • zeer goede statistische vaardigheden en kennis;
 • aantoonbare kennis van en ervaring met kwantitatief onderzoek, bij voorkeur met teamonderzoek in organisaties;
 • een proactieve houding in het werven van teams in organisaties zoals de politie en defensie;
 • aantoonbare affiniteit met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
 • vloeiend Nederlands sprekend;
 • sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels;
 • vaardigheid om in teamverband te werken en met verschillende belangen om te gaan;
 • een zelfstandige werkhouding en een sterk analytisch vermogen;
 • resultaatgerichtheid, doorzettingsvermogen en flexibiliteit;
 • bereidheid om werkzaam te zijn in Amsterdam (50%) en in Soesterberg (50%);
 • bereidheid om onderwijstaken uit te voeren, zoals begeleiding van studenten bij theses en werkgroepen die relevant zijn voor het promotieonderzoek.

Inlichtingen

Aanstelling

 • De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling met 3 jaar verlengd tot een totale aanstellingsduur van 4 jaar;
 • de aanstelling start op 1 oktober 2017;
 • salariëring voor de aanstelling bij de UvA is conform de CAO Nederlandse Universiteiten;
 • het salaris is bij indiensttreding bedraagt €2.191 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. Het maximumsalaris bedraagt €2.801,- bruto per maand;
 • de promovendus/promovenda is zowel werkzaam op de locatie Universiteit van Amsterdam (Roeterseiland campus) als bij TNO Soesterberg;
 • de promovendus/promovenda zal ca. 0.15 fte aan onderzoeks-gerelateerd onderwijs verzorgen.

Sollicitatie

Je kunt je sollicitatiebrief met cv, cijferlijst van Bachelor en Master, het onderwerp van je Masterthese en contactgegevens van 2 referenten tot 12 mei 2017 sturen naar Ms. J. Vermeulen via aosecretariaat-fmg@uva.nl. Vermeldt a.u.b. vacaturenummer 17-185 in het onderwerpveld.
De selectieprocedure zal onder meer bestaan uit een sollicitatiegesprek en het natrekken van referenties. De eerste ronde gesprekken zal plaatsvinden op vrijdag 2 juni 2017.

NB: Nieuwe medewerkers moeten voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Daarnaast zal er een veiligheidsonderzoek uitgevoerd worden voor uitvoering van de werkzaamheden op de TNO locatie Soesterberg. #LI-DNP

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam