Bestuurssecretaris FGw

Faculteit der Geesteswetenschappen - Faculteitsbureau

Publicatiedatum
15 maart 2017
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€4.749 tot €5.780 bruto per maand
Sluitingsdatum
30 maart 2017
Functieomvang
38 uur per week
Vacaturenummer
17-115

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) verzorgt onderwijs en onderzoek met een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het gebied van de geesteswetenschappen. Diverse disciplines behoren tot de internationale top. 

Het onderwijs van de faculteit wordt verzorgd vanuit het College of Humanities (27 bacheloropleidingen) en de Graduate School of Humanities (32 masteropleidingen). De zes research schools zijn samengebracht in het overkoepelende onderzoeksinstituut Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR). De wetenschappelijke medewerkers zijn aangesteld in één van de acht afdelingen van de faculteit.

In de faculteit voltrekt zich op dit moment een omvattend vernieuwingsproces op het gebied van onderwijs en onderzoek. Dit proces zal in 2019 zijn afgerond. In de komende jaren zal de faculteit worden gehuisvest op een geclusterde campus in het hart van de stad, waarvan de nieuwe universiteitsbibliotheek deel zal uitmaken.

Door vertrek van de huidige bestuurssecretaris ontstaat per 1 mei 2017 een vacature voor een Bestuurssecretaris.

Werkzaamheden

De bestuurssecretaris ondersteunt de decaan en de directeur bedrijfsvoering en – breder - het Dagelijks Bestuur (DB) van de faculteit. Hij/zij neemt deel aan de DB-vergaderingen en fungeert als rechterhand van de decaan. De bestuurssecretaris geeft leiding aan het secretariaat van het faculteitsbureau. Hij/zij legt verantwoording af aan de directeur bedrijfsvoering.

De bestuurssecretaris ondersteunt de bestuurlijke beleids- en besluitvorming zowel procesmatig als inhoudelijk. Hij/zij ziet toe op de uitvoering hiervan evenals het toetsen van deze uitvoering binnen de bestuurlijke richtlijnen en procedures, teneinde bij te dragen aan de adequate besluitvorming en een effectieve realisatie van de doelstellingen van de faculteit.

Taken

De bestuurssecretaris:

 • bevordert en ziet toe op de uitvoering van de door het DB genomen besluiten en draagt zorg voor de daaruit voortvloeiende correspondentie en archivering;
 • bereidt organisatorisch en inhoudelijk vergaderingen voor en draagt zorg voor de verslaglegging;
 • toetst beleidsvoorstellen op bestuurlijke haalbaarheid en onderlinge afstemming enerzijds en aan de voor het beleidsonderwerp geldende procedures anderzijds;
 • heeft een inhoudelijk adviserende rol ten aanzien van beleidsvoorstellen;
 • bewaakt, ontwikkelt en verbetert werkprocessen en besluitvormingsprocessen binnen het faculteitsbureau;
 • adviseert over medezeggenschapstrajecten en bewaakt de formele procedures in dezen;
 • geeft leiding aan en draagt zorg voor een optimale inrichting en functioneren van het secretariaat van het faculteitsbureau;
 • adviseert de decaan en de directeur bedrijfsvoering gevraagd en ongevraagd over hun beleid en activiteiten.

Profiel

De kandidaat:

 • beschikt over een voltooide academische opleiding;
 • heeft ruime, aantoonbare ervaring in een bestuurlijke omgeving, bijvoorbeeld als secretaris of als beleidsmedewerker;
 • heeft aantoonbare ervaring met complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen, bij voorbaat opgedaan binnen een universiteit;
 • heeft inzicht in relevante werkprocessen;
 • beschikt over een analytisch denkvermogen, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid;
 • heeft bij voorkeur ervaring met leidinggeven;
 • beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Daarnaast beschikt de kandidaat over de volgende competenties en persoonlijke kwaliteiten:

 • Integriteit: handelt naar eer en geweten, in overeenstemming met geldende waarden, normen en regels; is daarop aanspreekbaar en spreekt anderen hierop aan.
 • Organisatiesensitiviteit: onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de organisatie en handelt daarnaar.
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Is in staat zelfstandig ideeën en informatie helder op schrift te stellen, rekening houdend met de doelgroep en zodanig dat de boodschap overkomt en wordt begrepen.
 • Voortgang bewaken: Voert proactief acties uit om de voortgang van processen, activiteiten of taken te bewaken en te controleren.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met ,

 • de heer dr. G.J.M. Nijsten, directeur bedrijfsvoering van de FGw
  T: +31 (0)20 525 3068

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in eerste instantie in tijdelijke dienst voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Op deze functie is het UFO-profiel Bestuurssecretaris 1 van toepassing. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, minimaal €4.749 en maximaal €5.780 bruto bij een volledige werktijd (salarisschaal 13). Indien bij aanvang in de functie de functie nog niet volledig kan worden vervuld, vindt inschaling plaats in aanloopschaal 12. De CAO Nederlandse universiteiten is van toepassing. 

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, tot en met 30 maart 2017 richten aan de directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Geesteswetenschappen UvA, dr. G.J.M. Nijsten via solliciteren2017-FGW@uva.nl. Vermeldt u vacaturenummer 17-115 in de onderwerpregel. Sollicitaties die na genoemde datum binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen. #LI-POST
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam